Czynności notarialne

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189 poz. 1158 z 2008 roku), notariusz dokonuje następujących czynności:


- sporządza akty notarialne w tym akty poświadczenia dziedziczenia,

- sporządza poświadczenia ,

- doręcza oświadczenia ,

- spisuje protokoły ,

- sporządza protesty weksli i czeków ,

- przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,

- sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

- sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

- sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz przyjmuje na przechowanie pieniądze i papiery wartościowe wyłącznie w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością (art. 108 Prawa o notariacie), przy czym pieniądze – na specjalne konto bankowe. W przypadku przyjęcia dokumentu – dotyczy to wszelkiego rodzaju dokumentów nawet w kopertach zamkniętych, przy czym w tym ostatnim przypadku, koperta powinna być zaopatrzona w podpis składającego (art. 106 Prawa o notariacie).