Dokumenty wymagane

Sporządzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone uprzednim kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii. Pozwoli to ustalić zakres czynności, które mają, być wykonane oraz rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w Kancelarii przed dokonaniem określonej czynności.

Wszelkie dokumenty, potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej, powinny być dostarczone do Notariusza wcześniej przed umówionym terminem jej dokonania. Ich szczegółowa analiza pozwoli na sprawne i bezpieczne sporządzenie czynności.

Dokumenty powinny być złożone w oryginale. Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią, wystarczającą, podstawę, do sporządzenia czynności, by zgodnie z treścią, art. 80 ustawy Prawo o notariacie, czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw
i słusznych interesów stron czynności notarialnej. Staranne przygotowanie przy zachowaniu przedstawionych zasad daje gwarancje, że planowana czynność będzie spełniała oczekiwania Klientów.

Do wszystkich umów, w tym umów przenoszących własność niezbędne są, poza danymi osobowymi, również następujące dokumenty:

DZIAŁKA BUDOWLANA - ROLA, NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA, NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA:
- dokument wskazujący na podstawę, nabycia (np. akt notarialny),
- odpis z księgi wieczystej (ewentualnie numer księgi wieczystej),
- wypis z rejestru gruntów,
- zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
- jeżeli występują, zmiany gruntowe to dodatkowo wyciąg z wykazu zmian gruntowych.

LOKAL ODRĘBNY:
- dokument wskazujący na podstawę nabycia (np. akt notarialny),
- odpis z księgi wieczystej (ewentualnie numer księgi wieczystej),
- wypis z rejestru gruntów i lokali.

LOKAL SPÓŁDZIELCZY
- odpis z księgi wieczystej (ewentualnie numer księgi wieczystej) o ile dla spółdzielczego vvwłasnościowego prawa do lokalu została założona księga wieczysta,
- stosowne zaświadczenie ze spółdzielni, o przysługującym spółdzielczym prawie do vvlokalu

W przypadku obciążenia nieruchomości hipoteką:
- umowa kredytu
- oświadczenie banku
- zaświadczenie kredytobiorców o ustanowieniu hipoteki bądź hipotek

Jeżeli nieruchomość nabyta została w drodze spadku to:
- postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wskazujące, że podatek od spadku po zmarłym nnie wystąpił bądź został uiszczony.

AKTY POŚWIADCZENIA I DZIEDZICZENIA ( nowa instytucja zastępująca sądowe stwierdzenie nabycia spadku)
- akt zgonu spadkodawcy
- akty urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie
- akty małżeństwa pozostałych spadkobierców
- testament spadkodawcy (o ile był sporządzony)
- numer PESEL spadkodawcy (może być unieważniony dowód osobisty zmarłego)

UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻENSKIE (np. intercyza)
- odpis skrócony aktu małżeństwa

 

"Gdy dla załatwienia sprawy zaistnieją, szczególne uwarunkowania lub potrzebne były także nie wymienione wyżej dokumenty, notariusz określi je w trakcie spotkania"