Kancelaria notarialna

Czynnośći

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, a dokonane przez notariusza zgodnie z prawem czynności, mają charakter dokumentu urzędowego.

Kancelaria Notarialna Marta Kabat dokonuje czynności notarialnych w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, jednak w takim przypadku niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii w Krakowie przy ulicy Kraszewskiego 4/4, jednakże – zgodnie z ustawą Prawo o notariacie – czynność może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub inne okoliczności.

Przed planowaną czynnością notarialną zalecany jest kontakt z notariuszem w celu ustalenia warunków, treści oraz formy czynności notarialnej, a także w celu skompletowania niezbędnych dokumentów, co pozwoli na sprawne przeprowadzenie czynności notarialnej w ustalonym przez strony terminie.

Ponadto notariusz bezpłatnie udziela wszelkich niezbędnych informacji w zakresie dokonywanych przez Państwa czynności w naszej Kancelarii.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności

1. sporządza akty notarialne, w tym w szczególności:

 • umowy sprzedaży działek,lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • umowy darowizny działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • umowy spółek,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy przedwstępne,
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • akty ustanowienia hipoteki,
 • akty poddania się egzekucji,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy działu spadku,
 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • testamenty,
 • umowy dożywocia,
 • umowy zamiany,
 • pełnomocnictwa,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy o podział majątku wspólnego,
 • akty ustanowienia użytkowania, służebności,
 • akty ustanowienia fundacji,
 • umowy pożyczki,
 • umowy najmu,
 • ugody;
 •  

2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
3. sporządza poświadczenia:

 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 • doręcza oświadczenia;

4. spisuje protokoły, w tym:

 • zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń spółek, organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych, zebrań wspólnoty mieszkaniowej;

5. sporządza protesty weksli i czeków;
6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, a także w związku z dokonywaną czynnością notarialną – pieniądze i papiery wartościowe;
7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
9. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Close Menu