Kancelaria notarialna

Dokumenty

Przykładowe dokumenty

Poświadczenie dziedziczenia

Do poświadczenia dziedziczenia potrzebne są:

 • akt zgonu zmarłego,
 • numer PESEL zmarłego (zaświadczenie z urzędu dzielnicy/gminy),
 • wszystkie testamenty sporządzone przez zmarłego,
 • akt małżeństwa zmarłego, w przypadku gdy pozostawał w związku małżeńskim w dacie śmierci,
 • akty urodzenia dzieci zmarłego, a w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich, które zmieniły nazwiska ich akty małżeństwa,
 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, jeżeli zostały wcześniej złożone,
 • umowy o zrzeczenie się dziedziczenia zawarte przez zmarłego,
 • dane osobowe osób powołanych do dziedziczenia.

Umowy dotyczące nieruchomości gruntowej (zabudowanej/niezabudowanej)

Do sporządzenia umowy dotyczącej nieruchomości gruntowej, tj. darowizny, sprzedaży, zniesienia współwłasności, dożywocia i innych, potrzebne są:

 • odpis zwykły księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości (w braku księgi tytuł prawny do nieruchomości, np. akt własności ziemi),
 • wypis z rejestru gruntów do celów wieczystoksięgowych,
 • zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość lub zaświadczenie, że planu brak,
 • podstawa nabycia nieruchomości przez właściciela,
 • w przypadku sprzedaży nieruchomości zabudowanej zaświadczenie z właściwego urzędu, że w budynku nikt nie jest zameldowany.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (tzw. hipotecznego, z udziałem w gruncie)

Do sporządzenia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość potrzebne są:

 • odpis zwykły księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej,
 • podstawa nabycia nieruchomości lokalowej przez właściciela,
 • zaświadczenie z właściwego urzędu, że w lokalu nikt nie jest zameldowany

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/miejsca postojowego

Do sporządzenia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/miejsca postojowego potrzebne są:

 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o stanie prawnym lokalu,
 • odpis zwykły księgi wieczystej prowadzonej dla tego prawa, jeżeli została założona,
 • podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przez sprzedającego (przydział, umowa),
 • zaświadczenie z właściwego urzędu, że w mieszkaniu nikt nie jest zameldowany.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

Do sporządzenia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu potrzebne są:

 • odpis zwykły księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej,
 • wypis z rejestru gruntów do celów wieczystoksięgowych,
 • wypis z kartoteki budynków,
 • wypis z kartoteki lokali,
 • rzuty lokali,
 • zaświadczenie o samodzielności lokali,
 • podstawa nabycia nieruchomości przez właściciela.

Umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy)

Do sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej zawieranej po ślubie potrzebny jest akt małżeństwa.

 

Testament

Do sporządzenia testamentu potrzebne są dane osobowe osoby powołanej do dziedziczenia (przyszłego spadkobiercy) takie jak imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer PESEL. Do sporządzenia testamentu z zapisem windykacyjnym poza danymi osobowymi osoby powołanej do dziedziczenia potrzebne są dokumenty pozwalające na opisanie przedmiotu zapisu windykacyjnego, zależnie od rodzaju prawa: odpis zwykły księgi wieczystej, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej.

Oprócz wskazanych powyżej dokumentów należy również dostarczyć dane stron (imiona i nazwiska, imiona rodziców, pesel, adres zamieszkania, dane dowodu tożsamości oraz numer NIP, jeśli osoba prowadzi działalność gospodarczą).

Poddanie się egzekucji

Do sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji potrzebna jest umowa, z której wynika obowiązek poddania się egzekucji (np. dzierżawy, najmu, pożyczki).

 

Close Menu